Các Đàn Ông người Do Thái Cùi Bắp thì Đi Về Đâu ?

Các Đàn Ông người Do Thái Cùi Bắp thì Đi Về Đâu ? Có một bình luận viên người do thái xấp xỉ khoảng 40 tuổi, ông sống ở thành phố Nữu Ước với danh pháp là ASAMATTEROFFACT cho tui biết rằng – trong quan điểm của ông ấy – những người do thái Ashkenazi mà không được thông minh không được khôn cho lắm và thiếu tính sáng tạo thì các người do thái Ashkenazi đó cảm thấy tự ti cho rằng bản thân thấp kém hèn mọn inferior. Ông ấy cho rằng chính điều này cuối cùng dẫn đến những đàn ông người do thái cùi bắp lấy vợ là những người ngoài bộ tộc nghĩa là lấy vợ dân ngoại hay kết hôn với phụ nữ không phải là người do thái.

Chỉ có duy nhất những người đàn ông do thái Xịn ubermensch thì ở lại để truyền giống.

super jew 1

Quan điểm của ông này được lặp lại bởi một người đăng khác là Efox cũng tuyên bố rằng các người đàn ông do thái kém thông minh hơn thì không có khả năng để trở thành Thầy Tư Tế cho chính bản thân họ thì chắc chắn mấy người do thái đó sẽ bỏ đạo Do Thái giáo và gia nhập tôn giáo khác.

Siêu nhân người Do Thái

Siêu Nhân người Do Thái

Advertisements